معما  
(جدید)

 

1-آن چیست که خودش می نویسد؛ امّا نمی تواند بخواند؟

مداد


2-آن چیست که نه در دارد نه دروازه، درونش پر از ستاره؟

آسمان

3-آن چیست که یک پا دارد و یک چشم؟

سوزن


4-آن چیست که هر چه از آنبرداریم بزرگ تر می شود؟

گودال


5-
روی زمین نیستم، یک جا نمی ایستم؛ اگر گریستم بهار می شود. من چیستم؟

ابر


6-
آن چیست که مال ماست ولی دیگران از آن استفاده می کنند؟

نام


7-
آن چیست که در شب چهار تا ولی در روز یکی است؟

نقطه

 
 
 
 
 
1-چه پرنده است که اگر آن را وارونه کنند در آب شنا می کند؟

غاز


2-آن چیست که در هوا رود شعله ی او هم سوختن و گریه بود پیشه ی او از دور چو استخوان نماید تن او خواهی که شود زنده بزن گردن او

شمع


3-راه می ره بیابون، بار می کشه فراوون، خار می خوره به جای نون

شتر


4-اولم این سر گاو، دومم آن سر گاو، سومم آخر روز، چهارمم دوم هنوز آشم؟

 گوزن

 
 
 
 
1- از همه چیز بلندتر است ولی سایه ندارد؟

راه

2-سالی دوازده ماه روی یک پا است؟

درخت

3-سبز است؛ ولی تا آب بخورد، خونی می شود؟

چای

4-اوّلم عین قند است؛ آخرم عین اول؛ در وسط مثل آشم؟

قاشق

5-صدایش را می شنویم؛ امّا هر چه می گردیم نمی بینیم؟

باد

سرگرمی  
 
 
 
نقاشی بابانوئل(جدید)
 
 
 
 
 
نقاشی دلقک
 
 
 
 
 
 
نقاشی خوک