شش مشخصه خاص دبستانهای سرای دانش سراسر ایران
1) ارائه طرح درس

   هدف آموزشی : اولیا و دانش آموز برنامه ی تدریس هر جلسه را از قبل می دانند .
2) ارائه خلاصه درس یک برگی
   هدف آموزشی : پیش مطالعه و افزایش تمرکز
3) حضور پشتیبان در کلاس
   هدف آموزشی : تقسیم نگاه و توجه ویژه به همه ی دانش آموزان
4) یک زنگ درس ، یک زنگ کار در کلاس
   هدف آموزشی : درس هر روز را همان روز بخوانید
5) آزمون صبحانه
   هدف آموزشی : تثبیت آموخته های روز قبل
6) گزارش پشتیبان به اولیا ، بصورت هفتگی
   هدف آموزشی : مشارکت اولیا ، در امر آموزش و آگاهی ایشان از وضعیت دانش آموز

رسالت ما :
آموزش و پرورش بر بستر عشق و علاقه مندی مستمر به یادگیری با تکیه بر علم و ایمان
ماموریت ما :
اجرای دقیق برنامه ها و مصوبات آموزش و پرورش با استفاده از آخرین دستاوردهای آموزشی
هدف :
ایجاد شور و اشتیاق به یادگیری در محیطی با نشاط در جهت توسعه دانایی