ویروس کرونا
 
 
 
 
♦به جای ترساندن بچه‌ها از کرونا به آنها آموزش دهیم 🔺
این ویدئو با همین هدف ساخته شده، لطفا آن را به فرزندان خود نشان دهید
 
 
 
 
 
 
 
 
کلیپ كودكانه آموزشي و پيشگيري از كرونا