ویروس کرونا  
 
 
♦به جای ترساندن بچه‌ها از کرونا به آنها آموزش دهیم 🔺
این ویدئو با همین هدف ساخته شده، لطفا آن را به فرزندان خود نشان دهید
 
 
 
 
 
 
 
 
کلیپ كودكانه آموزشي و پيشگيري از كرونا
 
 
 
 
 
 
     
 
فایلهای آموزشی بهداشت روان  
 
                                  
 
 
راهنمای زندگی باکووید19.pdf                                                               مواجهه_باكرونا.pdf                                                            ترس_از_كرونا.pdf