مربی فوق برنامه
 
مربی فن بیان :
                      میثم دهقانی           
 
مربی کامپیوتر :
                      ساناز السادات حیدری   
 
مربی هنر :
                          مهشید مصاحبیان  کارشناس گرافیک      
 
مربی ورزش :
                        مریم ذوالحسنی کارشناسی تربیت بدنی
 
 
     
 
     
کادر آموزشی و علمی
 
آموزگاران تخصصی :
    منا یادگار کارشناسی ارشد زیست شناسی تخصصی علوم پایه   پنجم و ششم
     کبری برزگر کارشناسی ادبیات وزبان فارسی  ادبیات پایه چهارم وپنجم
   فاطمه نماینده کارشناسی ارشد مشاوره تخصصی قرآن وهدیه های چهارم ،پنجم،ششم و مطالعات پایه پنجم
     مریم حاجی زاده کارشناسی ریاضی تخصصی ادبیات وریاضی پایه ششم باسابقه 3 سال فعالیت
     زهره زلالی کارشناسی ریاضی تخصصی ریاضی پایه پنجم باسابقه 8سال فعالیت 
    الهه مرادی پور کارشناسی ارشدروانشناسی تخصصی علوم و فارسی پایه سوم وعلوم چهارم  با سابقه 8سال فعالیت
   مژگان علیزاده کارشناسی زیست شناسی تخصصی پایه سوم  باسابقه 5سال فعالیت       
     رویا راعی کارشناسی ریاضیات تخصصی ریاضی پایه چهارم 
آموزگار پایه دوم :
       هدیه تاجیک کارشناسی علوم تربیتی با سابقه 5سال فعالیت
       الهام دهقان کارشناسی ارشد منابع طبیعی با سابقه 5 سال فعالیت
                        
آموزگاران پایه اول :
       نجمه شکراللهی کارشناسی شیمی گرایش کاربردی با سابقه 6سال فعالیت
        زهراحکیمیان کارشناسی زیست شناسی 

آموزگاران پایه آمادگی :
       مهین باقی نسب کارشناسی علوم تربیتی با سابقه 10 سال فعالیت
      یاسمین نبی زاده کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی 
    نرجس شیخ دارانی کارشناسی آموزش ابتدایی-کارشناسی ارشد علوم تربیتی                با سابقه 4 سال فعالیت        
 معاون پایه ششم
           منا یادگار کارشناسی ارشد زیست شناسی با سابقه 6سال فعالیت                      
معاون پایه چهارم و پنجم 
          لیلا میرجلیلی کارشناسی ارشد  با سابقه 6سال فعالیت
 
معاون پایه دوم و سوم :
          ندامسعودی  کارشناسی ارشد  آموزش ابتدایی

معاون پایه اول : 
          آزاده احمدزاده  کارشناسی ارشدتکنولوژی آموزشی

معاون آمادگی :
          
  مژگان مژگانی کارشناسی آموزش ابتدایی  با سابقه 5 سال فعالیت