پش دبستانی
 
 
   
 
 
      نرجس شیخ دارانی: کارشناسی آموزش ابتدایی/کارشناسی ارشد علوم تربیتی( با سابقه 4 سال فعالیت)   
 
 
 
 
  
 
 
 
       فرزانه راعی: کارشناسی ارشد شیمی (با سابقه 7 سال فعالیت)
 
 
 
 
 
     
 
     
دوره اول ابتدایی 
 
 
آموزگاران پایه اول :
 

      
         آزاده احمدزاده  کارشناسی ارشدتکنولوژی آموزشی
 
 
 
 
 
 
                                 
         زهراحکیمیان کارشناسی زیست شناسی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آموزگار پایه دوم :
 

    
           هدیه تاجیک کارشناسی علوم تربیتی با سابقه 5سال فعالیت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ندامسعودی  کارشناسی ارشد  آموزش ابتدایی
 
     
 
     
مربی فوق برنامه
 
مربی فن بیان :
                      میثم دهقانی                               
 
مربی هنر :
                         فروغ ترابی  کارشناسی طراحی پارچه
 
مربی ورزش :
                      مهناز خلیلی فر کارشناسی ارشد تربیت بدنی
 
مربی مهارت زندگی:
                        فرزانه باکفایت کارشناسی ارشد مشاوره
 
 
     
 
     
دوره دوم ابتدایی
 
آموزگاران تخصصی :
 
 
    
 
         فاطمه نماینده: کارشناسی ارشد مشاوره تخصصی
                                                       قرآن وهدیه های چهارم ،پنجم،ششم و مطالعات پایه پنجم
       
 
 
 
 
 
 
          زهره زلالی :کارشناسی ریاضی تخصصی
                                                   ریاضی پایه پنجم باسابقه 8سال فعالیت 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
             الهه مرادی پور: کارشناسی ارشد روانشناسی تخصصی
                                                    علوم و فارسی سوم  وعلوم چهارم  با سابقه 8سال فعالیت
      
 
 
 
          
 
 
              رویا راعی: کارشناسی ریاضیات تخصصی 
                                                   ریاضی پایه چهارم 
 
 
 
 
                                         
           
             فاطمه استقامت: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
                                                       فارسی پنجم  و ششم