پش دبستانی
 
 
   
 
 
      فرزانه میرحسینی: کارشناسی ارشد روانشناسی 
 
 
 
 
 
       حانیه افخمی : کارشناسی علوم تربیتی  
 
 
 
 
     
   
آموزگاران تخصصی
 
آموزگاران تخصصی :
 
 
 
    
 
   فرزانه مزیدی : کارشناسی ارشد شیمی    ( علوم پایه سوم-چهارم-پنجم-ششم)                                                                                                                                                                           
                                      
  رقیه طلوع دخت :کارشناسی ریاضی تخصصی (فارسی پایه سوم و ریاضی پایه پنجم)
 
                                      
 
          
 
 
              رویا راعی: کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی 
                                                   ریاضی پایه چهارم و ششم ومطالعات چهارم و ششم و هدیه چهارم و ششم
 
 
 
 
                                         
           
             فاطمه استقامت: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
                                                       فارسی پایه چهارم و پنجم  و ششم مطالعات اجتماعی پنجم
 
    
     
   
دوره اول ابتدایی 
 
 
آموزگاران پایه اول :
 

      
         آزاده احمدزاده  : کارشناسی ارشدتکنولوژی آموزشی
 
 
 
 
 
 
                                 
         زهراحکیمیان:  کارشناسی زیست شناسی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آموزگار پایه دوم :
 

    
           هدیه تاجیک :کارشناسی علوم تربیتی با سابقه 5سال فعالیت
 
 
 
 
 
 
 
                 
      مرجان زارع : کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
     
   
مشاوره و مهارت زندگی
 
 
 
 
 
 
  آرزو مهدی زاده : مربی مهارت زندگی کارشناسی ارشد مشاوره
     
   
مربی فوق برنامه
 
مربی فن بیان :
                      میثم دهقانی                               
 
مربی هنر :
                         فروغ ترابی  کارشناسی طراحی پارچه
 
مربی ورزش :
                      مهناز خلیلی فر کارشناسی ارشد تربیت بدنی