پش دبستانی  
 
 
   
 
 یگانه سادات وزیری : کارشناسی آموزش ابتدایی
 
 
   
 
هانیه بیک : کارشناسی آموزش ابتدایی
 
 
 
 
     
 
مربی فوق برنامه  
مربی هنر :
                        زهرا دریانورد کارشناس مطالعات خانواده
 
مربی ورزش :
                    مریم ذوالحسنی کارشناسی تربیت بدنی
 
مربی یوگا :
                     سمانه صولتی مقدم
 
مربی تئاتر :
                     آیدا ضیایی کارشناس ارشد ادبیات نمایشی
 
مربی فن بیان :
                   سمانه صابری کارشناس گرافیک
 
 
     
 
آموزگاران تخصصی  
آموزگاران تخصصی :
 
 
   فرزانه مزیدی : کارشناسی ارشد شیمی    ( علوم پایه های چهارم-پنجم-ششم)                                                                                                                                                                                                             
    مرجان کیا کارشناسی آموزش ابتدایی (آموزگار پایه سوم درس های فارسی،علوم ، هدیه ها  )    
                       
          
 
 
 رویا راعی: کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی : آموزگار ریاضی پایه ششم  ، مطالعات پایه های پنجم و ششم وتفکر و پژوهش
                                                 
 
                                         
           
    فاطمه استقامت: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی:  آموزگار فارسی پایه چهارم و پنجم  و ششم 
 
 
 
  مرجان زارع : کارشناسی شیمی کاربردی آموزگارریاضی پایه سوم و چهارم
 
    
     
 
دوره اول ابتدایی   
 
آموزگاران پایه اول :
 
 
     آزاده احمدزاده : کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
 
 
                                 
    زهراحکیمیان:  کارشناسی زیست شناسی 
 
 
 
 
 
 
آموزگار پایه دوم :
 
 هدیه تاجیک :کارشناسی ارشدآموزش ابتدایی 
 
 
 
                 
     فاطمه الفت : کارشناسی مدیریت امور بانکی