معرفی مدیریت
 
 
مرجان نیک نام فر
دارای مدرک کارشناسی فیزیک اتمی
سابقه فعالیت : 14 سال