تجلیل از دانش آموز ورودی مدارس برتر

 
 

آغاز سال تحصیلی 1402-1401

 
 
 
 

روز تربیت بدنی

 
 

روز جهانی کودک

 
 

روز آتشنشانی و ایمنی

حضور آتشنشانان در مدرسه و آموزش به دانش آموزان به مناسبت روز آتشنشانی و ایمنی
 
 
 

آماده سازی آموزشگاه برای شروع سال 1402-1401