تجلیل از دانش آموز ورودی مدارس برتر  
     
 
روز تربیت بدنی  
     
 
روز جهانی کودک  
     
 
روز آتشنشانی و ایمنی  
حضور آتشنشانان در مدرسه و آموزش به دانش آموزان به مناسبت روز آتشنشانی و ایمنی
 
     
 
آماده سازی آموزشگاه برای شروع سال 1402-1401  
     
 
آغاز سال تحصیلی 1402-1401