درج مطلب

برگزاری اردوی تفریحی همزمان با گرامیداشت روز دختر
 
 
 
 

درج مطلب

گرامیداشت روز معلم توسط والدین دوره دوم
 
 
 

فیلم های آموزشی جهت تکمیل بسته سواد حرکتی

1 - فیلم اول 
 
2- فیلم دوم  
 
3- فیلم سوم
 
4- فیلم چهارم
 
5-فیلم پنجم
 
6-فیلم ششم
 
7-فیلم هفتم
 
 

درج مطلب